Grote Noord 104

1621 KL Hoorn € 575.000,- k.k.
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

Beleggers en ontwikkelaars opgelet!

Thans hebben wij op een hoeklocatie van dé winkelstraat van Hoorn het gehele object Grote Noord 104 (groot circa 290m2 bvo met de mogelijkheid tot het aanbrengen van een extra verdieping op de reeds aanwezig balken in de kap ter grootte van circa 65m2 bvo) voor verkoop beschikbaar gekregen. Het object bestaat uit:

– een appartementsrecht rechtgevende op het exclusieve gebruik van de casco winkelruimte (begane grond circa 80,6 m2 bruto vloeroppervlakte (Grote Noord 104 Hoorn ) kadastraal bekend als gemeente Hoorn Hoorn B 4601 A1

alsmede

– het appartementsrecht rechtgevende op het exclusieve gebruik van de toegang op de begane grond (groot circa 14m2 bvo), de casco eerste verdieping (groot circa 98 m2 bvo) en casco tweede verdieping (groot circa 98 m2 bvo) met de mogelijkheid tot het aanbrengen van een extra verdieping op de reeds aanwezig balken in de kap ter grootte van circa 65m2 bvo, plaatselijk bekend als Grote Noord 104 Hoorn kadastraal bekend als gemeente Hoorn Hoorn B 4601 A2

Dit Rijksmonumentale registergoed is op een in het oog springende hoeklocatie in het stadscentrum van Hoorn gesitueerd en is zowel in zijn totaliteit als per appartementsrecht te verwerven.

De raampartijen in zowel de kop- als de zijgevel geven veel lichtinval en bieden volop mogelijkheden om uw produkten te etaleren.
De casco verdiepingen lenen zich prima tot de realisatie van enkele woonappartementen. De omgevingsvergunning ten behoeve van de zelfstandige toegang naar de verdiepingen is thans aangevraagd en bevindt zich aan de Duinsteeg zijde.

Wij nodigen u graag uit om ter plaatse een kijkje te komen nemen.
De vraagprijs is voor de casco bedrijfsruimte op de begane grond met bovengelegen eerste en tweede verdieping met bijbehorende kap tezamen is bepaald op € 925.000,- kosten koper.

De vraagprijs van de casco winkelruimte op de begane grond Grote Noord 104 is bepaald op € 350.000,- kosten koper en wordt geleverd zonder gas, water, elektra en rioolaansluiting.

De vraagprijs van de casco eerste, tweede en kapverdieping Grote Noord 104 Hoorn is bepaald op € 575.000,- kosten koper en worden geleverd met een gasaansluiting en een grootverbruik elektra aansluiting.

Het geniet de voorkeur van verkoper om Grote Noord 104 in zijn totaliteit te verkopen.

De wetenwaardigheden voor de koopovereenkomst zijn:

– Juridische levering zal uiterlijk 25 maart 2022 plaatsvinden, het verkochte wordt als bedrijfsmatig vastgoed gekwalificeerd waarbij 8% overdrachtsbelasting van toepassing is; in verband met vrijstelling overdrachtsbelasting voorafgaande transactie, het overdrachts- belastingvoordeel gaat naar verkoper.

– Koper is ermee bekend dat de Vereniging van Eigenaars is opgericht, echter dienen de leden de VvE nog bestuurlijk actief te maken. Een meerjarenonderhoudsplanning zal nog moeten worden opgesteld. Koper is ermee bekend dat koper als bestuurder ( voorzitter ) van de Vereniging van eigenaars gebouw Grote Noord 104 Hoorn zal moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij gesplitste verkoop zullen er diverse toevoegingen worden opgenomen op de splitsingsakte.

– Grote Noord 104 Hoorn betreft een Rijksmonument en maakt deel uit van beschermd stads- of dorpsgezicht.

De oppervlakten zijn afgeleid van de tekeningen van Buro Ton Hol. De tekeningen zijn bedoeld om een indicatie van de bruto vloeroppervlakten te geven. Er kunnen kleine verschillen zitten tussen de vermelde oppervlakten en de feitelijke oppervlakten, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

– Oudheidsclausule: Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat gezien het bouwjaar en de huidige staat van het gekochte deze niet de technische eigenschappen bezitten, welke men mag verwachten bij een onroerende zaak van een recente bouwperiode. Tevens valt het gekochte, gelet op de bouwperiode, niet binnen de nu geldende voorschriften omtrent gebruik, dan wel een verbod op het gebruik van verschillende bouwmaterialen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het hiervoor vermelde. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor o.a. de kwaliteit van de fundering, vloeren, constructie, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht of het zetten/werken van muren. Voor de eventuele aanwezigheid van houtvernietigende insecten stelt verkoper zich eveneens niet aansprakelijk. Bouwkundige kwaliteitsgebreken alsmede eventuele aanwezigheid van verontreiniging of aanwezigheid van milieubelastende zaken worden geacht niet belemmerend te werken op het beoogde gebruik als woonhuis en vrijwaart koper verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

– Niet zelf-bewoningsclausule:
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW,
Het is koper bekend dat de onroerende zaak (grondig) gerenoveerd moet worden en dat verkoper de onroerende zaak nooit feitelijk heeft gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken van onder andere de fundering en constructie die ook het gevolg kunnen zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ omgevingsvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om in afwijking van bovenstaande model-tekst van artikel 6.3 en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonruimte voor permanente bewoning, dit komt voor rekening en risico van koper komt. Koper vrijwaart verkoper voorts voor alle eventuele aanspraken van derden. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’.

Gezien het bouwjaar van de onroerende zaak is het mogelijk dat er in het verleden in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen zijn verwerkt. Vroeger was asbest een gebruikelijke toeslagmateriaal. Indien asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn dient de koper in geval van verwijdering hiervan die maatregelen en voorzieningen te treffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprakelijkheid, die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of asbesthoudende materialen in en/of de verwijdering van asbest en/of asbesthoudende materialen uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.

Toon meer

Kenmerken

Koopprijs
€ 575.000,- k.k.
Huur BTW belast
Nee
Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
Winkelruimte
Aanvaarding
in overleg
Bouwvorm
Bestaande bouw
Oppervlakte object
290 m2
Toon meer

Kaart