Veerdijk 0ong

1531 MA Wormer
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

Veerdijk ong., nabij nummer 62 van de Veerdijk in Wormer

Op een interessante locatie is dit perceel grond temidden van gemengde bebouwing nabij de rivier De Zaan, aan de zonnige zijde, gesitueerd en voor verkoop beschikbaar gekomen.

Het te verkopen perceel conform aangehechte kadastrale kaart is kadastraal bekend als gemeente Wormer, sectie F, nummer 6288, groot circa 1.303 m². De grens ligt op ongeveer een meter vanaf de verharding van de weg.

• Het perceel is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en zal per inschrijving worden verkocht. Uiterlijk 28 oktober ’22 17.00 uur kunnen geïnteresseerden bij notariskantoor Abma Schreurs, gevestigd aan Waterlandlaan 22, 1441 MP in Purmerend
een onherroepelijk bod doen, persoonlijk af te geven via een gesloten enveloppe met ontvangstbevestiging. Het bod dient kosten koper te zijn. De enveloppen zullen niet in het bijzijn van de kandidaten worden geopend. De aanbieding wordt door HHNK gedaan onder de volgende uitgangspunten in hoofdlijnen. Voor de uitgangspunten in detail verwijzen wij naar de inschrijvingsstukken met bijbehorende documenten (brochure, inschrijvingsformulier met de inschrijvingsvoorwaarden (inzake de BIEDINGS- EN TOEWIJZINGSVOORWAARDEN) + bijlagen, op te vragen bij makelaarskantoor Van Overbeek Hoorn vof, Lepelaar 3, 1628 CZ Hoorn (email hoorn@vanoverbeek.nl)

• Voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van HHNK, voorbehoud van gunning (HHNK heeft naar eigen keuze de mogelijkheid alsnog af te zien van gunnen, om wat voor reden ook), voorbehoud van toetsing i.k.v. Wet BIBOB en WWFT.

• Het aanbod van HHNK betreft een uitnodiging tot het doen van een onherroepelijke aanbieding.

• Alle kosten voor de overdracht komen voor rekening van koper (kosten koper). BTW is niet van toepassing.

• De levering van het perceel vindt zo spoedig mogelijk na bekendmaking van de gunning en de standstill periode plaats. Koper moet ermee rekening houden dat HHNK gehouden is aan een bepaald proces om het besluit voor de verkoop te formaliseren. Het gunningsbesluit zal uiterlijk 28 februari 2023 genomen worden waarna binnen vier maanden geleverd zal worden.

• In de koopovereenkomst wordt een anti-speculatiebeding opgenomen indien binnen 8 jaar na levering het verkochte geheel of gedeeltelijk wordt verkocht. Het verschil tussen de koopsom die HHNK ontvangt en de koopsom die de koper in geval van doorverkoop op dat moment ontvangt komt in zijn geheel toe aan HHNK gedurende de periode van het beding. Voormeld beding is niet van toepassing in geval van een doorverkoop aan een particulier.

• De huidige bestemming van het aangeboden perceel is ‘Gemengd’. Ook is het perceel als transformatielocatie aangewezen door de gemeente. Het aangeboden perceel is betrokken in een anterieure overeenkomst tussen een ontwikkelaar en de gemeente. HHNK is geen partij in deze overeenkomst. In de anterieure overeenkomst is de mogelijkheid van uitsluiten/ontbinden opgenomen met betrekking tot het aangeboden perceel.

• Het aangeboden perceel valt voor ongeveer de helft binnen het waterstaatswerk (waterkering van de Zaan) en het overige deel van binnen de beschermingszone van de waterkering. Dit betekent dat onder andere de Waterwet, de Keur en de Legger van toepassing zijn. Hieruit gelden beperkingen. In de hoofdlijn geldt dat er geen bebouwing mag plaatsvinden binnen het profiel van vrije ruimte (PVVR). Dit PVVR valt net buiten het aangeboden perceel en ligt op 12 meter gemeten vanuit de Zaan. Kelders kunnen niet zondermeer worden aangebracht in het aangeboden perceel en is maatwerk. Zo mag het minimale beoordelingsprofiel van de waterkering niet worden doorsneden. Voor alle werkzaamheden op het aangeboden perceel geldt dat zij vergunningsplichtig zijn op grond van de Waterwet.

• Ten aanzien van het perceel is een leeflaag van circa 1 meter (die op enkele plekken minder dan 1 meter dik is) aangebracht in verband met sterke verontreiniging van de onderliggende laag. Over de bodemgesteldheid van het perceel zijn meerdere documenten beschikbaar, waaronder het meest recente bodemonderzoek van juni 2022 VERKENNEND BODEMONDERZOEK VEERDIJK NAAST 62 TE WORMER PROJECT 36716 dd 8 juli 2022 van Grondslag, bij Van Overbeek Makelaars op te vragen. De geïnteresseerde wordt erop gewezen zelf een onderzoeksplicht te hebben over de nadere grondwater- en bodemgesteldheid.

• HHNK wijst de geïnteresseerde er uitdrukkelijk op dat zij ten aanzien van het onderhavige perceel grond in de breedste zin van het woord een vergaande onderzoeksplicht heeft. De geïnteresseerde verklaart hiermede bekend te zijn, en verklaart in geval van gebreken of defecten verkoper niet aansprakelijk te houden of op welke schade dan ook aan te spreken.

• Fiscale aspecten: uitgangspunt zal levering in het overdrachtsbelasting regime zijn; BTW is niet van toepassing.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken om de locatie te bezichtigen neem dan gerust contact op met ons kantoor op 0229-271777, contactpersoon Paul Moerkamp RM RT.

Toon meer

Kenmerken

Huur BTW belast
Nee
Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
Bouwgrond
Aanvaarding
in overleg
Bouwvorm
N.v.t.
Oppervlakte object
1.303 m2
Oppervlakte perceel
1.303 m2
Toon meer

Kaart